enpl
enpl

Regulamin

Regulamin Fundacji SFPM dotyczący opłat i użytkowania Parku i Pałacu Branitz
(Stan na dzień: 01. grudnia 2023)

§ 1 Ogólne

Fundacja Muzeum Park i Pałac Branitz księcia Pücklera (nazywana dalej: SFPM) jest fundacją prawa publicznego posiadającą zdolność prawną i siedzibę w mieście Cottbus (Chociebuż), przy ulicy Robinienweg 5.

 

Celem Fundacji SFPM jest konserwacja, pielęgnacja, badania naukowe, rozwój i prezentacja całości dzieł sztuki z zakresu projektowania ogrodów i krajobrazu, architektury, architektury wnętrz oraz zbiorów muzealnych księcia Hermanna von Pückler-Muskau w Branitz. Park i Pałac Branitz mają być wykorzystywane i rozwijane jako ośrodki życia kulturalnego i sztuki w tradycji księcia Hermanna von Pückler-Muskau, sztuki 19 wieku i jej odbioru

§ 2 Zakres obowiązywania

(1) Niniejszy regulamin dotyczący opłat i użytkowania obowiązują przy odwiedzaniu i użytkowaniu posesji będących własnością Fundacji oraz przynależnych budynków Fundacji SFPM. Na posesjach będących własnością Fundacji obowiązuje aktualna wersja regulaminu (dostępna pod adresem: pueckler-musem.de), a także niniejsze przepisy dotyczące opłat i użytkowania. (patrz: pueckler-musem.de).

(2) Kupując bilet wstępu na wystawy, wydarzenia, zwiedzanie z przewodnikiem lub wchodząc do obiektów muzealnych, jak i należących do nich nieruchomości gruntowych, każdy zwiedzający/zwiedzająca oraz organizator/organizatorka uznaje niniejszy regulamin opłat i użytkowania oraz regulamin parku i budynku, za obowiązujący.

§ 3 Uprawnienia

(1) Pracownicy SFPM, a także pełnomocnicy lub upoważnione przez Fundację SFPM osoby trzecie, mają dostęp do wszystkich budynków i obszarów. Ich regulamin musi być przestrzegany przez cały czas.

(2) W szczególności firma ochroniarska działająca na miejscu otrzymała szerokie uprawnienia, aby jej pracownicy mogli zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób i dóbr kultury przechowywanych w Branitz. SFPM określiła kierunki działania w konkretnych planach działania na wypadek sytuacji awaryjnych (takich jak wypadki, pożar, kradzież, zagrożenie bombowe itp.), które w opisanym przypadku zostaną zrealizowane szybko (i bez – jeśli nie przewidziano – wcześniejszych konsultacji) z SFPM).

(3) Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu opłat i korzystania oraz regulaminu parku mogą zostać czasowo wykluczone z odwiedzania majątku fundacji i przyległych budynków, a w przypadku powtarzających się naruszeń – na stałe. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi. naruszeń – na stałe. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.

§ 4 Zachowanie

(1) Każdy/a odwiedzający/a powinien zachowywać się w taki sposób, który nie będzie przeszkadzał innym         odwiedzającym. Dotyczy to również minimalnych standardów higieny.

(2) Palenie tytoniu, a także konsumpcja przyniesionej żywności lub napojów na użytkowanych obszarach          Muzeum jest zabroniona. Wyłącznie zarząd Fundacji SFPM może w wyjątkowych sytuacjach wydać                      pozwolenie.

(3) Niedozwolone jest dotykanie eksponatów, chyba że wyraźnie są one do tego przeznaczone. Należy zachować bezpieczną odległość równą długości wyciągniętej ręki do poszczególnych obiektów wystawowych. Ze wszystkimi elementami umeblowania należy obchodzić się ostrożnie.

(4) Zewnętrzne wycieczki grupowe, klasy szkolne, grupy przedszkolne i świetlicowe oraz dzieci poniżej 14 lat, podlegają dodatkowo nadzorowi osób towarzyszących. Wejście bez osoby towarzyszącej nie jest możliwe.

(5) Nie wolno wprowadzać zwierząt do sal wystawowych. Wyjątkiem są psy asystujące i psy przewodnicy dla osób niewidomych.

(6) Zabrania się wnoszenia dużych toreb (większych niż format A4 – ok. 25 x 30 cm i 20 cm głębokie), plecaków, walizek, rolek (Inline-Skates), parasoli, lasek, mokrych ubrań lub butów, które mogą uszkodzić podłogę i użytkowane obszary muzealne – można zamknąć w bazpłatnych szafkach lub zostawić na przechowanie w garderobie. Za utratę lub uszkodzenie przedmiotów przyniesionych przez odwiedzających, nie ponosimy odpowiedzialności.

(7) Na użytkowanych obszarach muzealnych, ze względu na innych odwiedzających, telefony komórkowe powinny być wyciszone. Z tych samych powodów zabrania się telefonowania.

(8) Drogi ewakuacyjne oraz ratownicze muszą być zawsze dostępne. Nie wolno zmieniać funkcjonalności urządzeń alarmowych i ratowniczych.

§ 5 Nagrania obrazu, dźwięku i filmu

(1) Fotografowanie bez lampy błyskowej, a także nagrania dźwiękowe i filmowe są dozwolone w użytkowanych obszarach muzealnych tylko do celów prywatnych. Zabrania się fotografowania oznaczonych eksponatów.

(2) Generalnie, nie można udzielić zezwolenia na produkcję obrazów i nagrań dźwiękowych oraz filmowych z wypożyczonych prac eksponowanych na terenie Fundacji SFPM.

(3) Aby wykonać zdjęcia komercyjne, nagrania dźwiękowe oraz filmów, a także sesje zdjęciowe par ślubnych w budynkach i na terenie SFPM, należy wcześniej otrzymać wyraźne pozwolenie Fundacji SFPM. Zastrzegamy sobie prawo do uzgodnienia oddzielnej opłaty. W przypadku naruszenia przepisów, grozi umowna kara w wysokości conajmniej 1000 €. Wykroczenia nadal prowadzą do roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie (do którego dolicza się połowę zapłaconej kary umownej).

(4) Wszelkie publikacje zdjęć, nagrań dźwiękowych lub filmowych z wystaw i eksponatów, wymagają wcześnieszego, pismnego pozwolenia SFPM. Zastrzegamy sobie prawo do uzgodnienia oddzielnej opłaty. Naruszenie zasad grozi odszkodowaniem.

(5) Niezależnie od powyższych przepisów, należy przestrzegać prawa autorskiego.

(6) SFPM jest upoważnione do odebrania, w obecności pracownika Muzeum, nielegalnie wykonanych zdjęć lub nagrań albo odebrania filmu albo zapis zdjęć/wideo na karcie pamięci urządzenia i trwałego usunięcia. Prawo do zwrotu wszelkich kosztów jest wykluczone.

§ 6 System monitoringu

(1) Budynki SFPM oraz sale wystawowe są zabezpieczone systemem monitoringu. Zastosowanie monitoringu ma na celu kompleksowe zagwarantowanie bezpieczeństwa eksponatów na wystawie. System monitoringu jest wykorzystywany w szczególności w celu zmniejszenia i zapobiegania uszkodzeniom i kradzieżom ekspozycji.

(2) Nagrania systemu monitorującego zostają przetwarzane wyłącznie w niezależnym, niepołączonym systemie i nie są przekazywane przez system techniczny. Szczegóły obrazu są przetwarzane tylko przez SFPM. Nie będą przekazywane osobom trzecim. Jednakże w przypadku przestępstwa jest dozwolone przekazanie danych Policji, jak i ich dłuższe przetrzymanie.

§ 7 Godziny otwarcia / Zwiedzanie z przewodnikiem

(1) Informacje na temat godzin otwarcia Fundacji SFPM znajdują się na budynkach, w materiałach drukowanych oraz internecie. Zastrzegamy sobie prawo zmian.

(2) Zwiedzanie z przewodnikiem Parku oraz obszarów muzealnych jest oferowane publicznie oraz po wcześniejszym uzgodnieniu.

(3) Anulowanie rezerwacji do tygodnia przed planowanym zwiedzaniem jest darmowe. Przy anulowaniu rezerwacji do jednego dnia poprzedzającego zwiedzanie zostanie pobrana opłata w wysokości 50% kwoty. Anulowanie rezerwacji w ciągu 24 godzin zostanie obciążone pełną opłatą.

(4) W przypadku spóźnienia na miejsce zbiórki planowanego zwiedzania, wynoszącego więcej niż 30 minut, prawo do zarezerwowanej oferty traci ważność. W miarę możliwości zostanie zaproponowana oferta zastępcza. Powstałymi kosztami zostanie obciążony zamawiający.

(5) Tylko przewodnicy licencjonowani przez Fundację SFPM są upoważnieni do oprowadzania wycieczek na terenie posesji oraz w budynkach. Każda osoba upoważniona do oprowadzania posiada identyfikator wydany przez Fundację SFPM i powinna go okazać w celu wylegitymowania się.

(6) Każde zwiedzanie z przewodnikiem musi zostać wcześniej zgłoszone przez email na adres: service@pueckler-museum.de, zawierający datę, godzinę, ilość osób, nazwę grupy oraz sposób płatności. Zwiedzanie bez zezwolenia oraz uprzedniego zgłoszenia podlega karze 500€.

(7) W przypadku zwiększonej liczby grup zwiedzających Pałac, partnerzy uzgadniają trasę zwiedzania na miejscu, przed rozpoczęciem zwiedzania, w celu uniknięcia utrudnień dla wycieczek oraz innych zwiedzających Pałac. Należy przestrzegać instrukcji personelu zajmującego się ochroną i nadzorem oraz pracowników fundacji SFPM.

§ 8 Opłaty

(1) Za wstęp oraz korzystanie z usług pobierane są opłaty według cennika (załącznik 1) oraz opłaty za korzystanie z oddanych do użytku wynajętych powierzchni oraz pomieszczeń (załącznik 2). Opłaty są należne z tytułu korzystania z usługi. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

(2) Osoba zgłaszająca roszczenie lub korzystająca z usługi, lub przejmująca koszty w drodze wyraźnego oświadczenia, jest zobowiązana do poniesienia opłat i kosztów. Koszty zostaną zwrócone, nawet jeśli nie zostały pobrane żadne opłaty za użytkowanie lub wykonanie usługi.

(3) Załączone tabele opłat są częścią niniejszych przepisów dotyczących opłat i użytkowania i mogą także przewidywać zniżki lub zwolnienie z opłat dla poszczególnych osób lub grup osób.

(4) Jednorazowy bilet wstępu jest ważny przez cały dzień w dniu zakupu.

(5) O opłatach za wycieczki specjalne i specjalistyczne, obniżkach cen, bezpłatnym użytkowanie, specjalnych godzinach otwarcia dla grup, firm turystycznych i biur podróży, decyduje zarząd Fundacji SFPM.

(6) W wyjątkowych sytuacjach (np. wydarzenia związane ze współpracą), Fundacja SFPM jest uprawniona do zawierania umów odbiegających od regulaminu opłat i użytkowania.

§ 9 Wynajem

(1) Aktualna wersja regulaminu opłat i użytkowania stanowi część umowy o korzystaniu z powierzchni oraz pomieszczeń własnych Fundacji. Zasadniczo dla każdej usługi należy zawrzeć pisemną umowę w rozumieniu tych przepisów lub zasad użytkowania.

(2) Pozwolenie na korzystanie z powierzchni i pomieszczeń należących do Fundacji może zostać udzielone tylko wtedy, gdy planowane wykorzystanie nie jest sprzeczne z charakterem zabytkowego Parku i zespołu zabytków oraz z misją Fundacji, a w szczególności, z wymogami konserwatorskimi i chroniącymi zabytki ogrodnicze oraz publicznym korzystaniem z Muzeum.

(3) Jeżeli pomimo zawarcia umowy, usługi nie zostaną wykorzystane, należy pisemnie powiadomić Fundację SFPM najpóźniej 10 dni przed planowanym użyciem lub skorzystaniem z usług. Jeśli nie nastąpi terminowe zgłoszenie, użytkownik będzie zobowiązany uiścić uzgodnioną w umowie opłatę oraz koszty poniesione przez Fundację. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o zwolnienie z obowiązku zapłaty, jeśli Fundacja SFPM udostępniła inną usługę lub oddała do dyspozycji odpowiednie pomieszczenia lub powierzchnie.

(4) Fundacja SFPM, z ważnych powodów, może w każdej chwili wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowego zakończenia użytkowania. Za ważny powód uznaje się sytuacje, kiedy na przykład:

a) nie są przestrzegane ogólne oraz szczegółowe warunki użytkowania określone w umowie.

b) interes publiczny wymaga rozwiązania umowy. Taki interes publiczny ma miejsce w szczególności wtedy, gdy w kontekście zamierzonego lub rzeczywistego użytkowania, dochodzi do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego lub kiedy istnieje obawa przez umyślnym niszczeniem mienia oraz groźba naruszenia autorytetu Fundacji SFPM oraz politycznych, kulturalnych i/ innych przedstawicieli. W takich przypadkach obowiązuje roszczenie do poniesienia ustalonych kosztów. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania od Fundacji SFPM.

c) użytkownik przenosi swoje prawa wynikające z umowy na osobę trzecią bez zgody Fundacji SFPM. Użytkownik nie jest uprawniony do podnajmowania oraz dalszego najmu wynajmowanych pomieszczeń lub powierzchni a także do przekazywania jej osobom trzecim oraz wykorzystywania w celach innych niż zawarte w umowie.

(5) Najemca/użytkownik ma obowiązek zgłoszenia w Fundacji SFPM swojego wydarzenia co najmniej na miesiąc przez planowanym terminem.

(6) Należy przestrzegać przepisów dotyczących wydarzeń, porządku Parku i Pałacu, przepisów drogowych, wytycznych i regulacji oraz stosować się do zaleceń pracowników fundacji, ochrony, policji, straży pożarnej oraz urzędu porządku publicznego.

(7) Należy ściśle przestrzegać wytycznych Brandenburskiego Rozporządzenia o miejscach zgromadzeń (Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung). Wszystkie niezbędne wnioski powinny być z wyprzedzeniem złożone i uzgodnione przez najemcę/użytkownika z Fundacją SFPM.

(8) Uzyskane pozwolenia oraz należne i związane z korzystaniem z usługi opłaty, jak między innymi GEMA, powinny być z wyprzedzeniem przedstawione wynajmującemu. Koszty ponosi najemca/użytkownik. Umowa oddania do dyspozycji nie zastępuje żadnych niezbędnych zezwoleń.

(9) Wymogi przepisów budowlanych muszą być przestrzegane w każdym pojedynczym przypadku (np. podczas instalowania konstrukcji, przy tzw. „konstrukcjach latających“, jak kabiny, namioty i sceny). Nie dotyczy to nieznacznych „konstrukcji latających“ poniżej 75m² powierzchni oraz poniżej 5m wysokości, które nie muszą być obciążane i nie stanowią zagrożenia dla ogółu społecznego (wg § 76 ustęp 2, BbgBO).

§ 10 Odpowiedzialność

(1) Fundacja SFPM ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wypadki, szkody i straty wynikające ze złego stanu pomieszczeń i udostępnionych powierzchni, dostępu do nich oraz udostępnionego inwentarza lub z naruszenia nałożonych na siebie obowiązków, lub pełnomocników Fundacji. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z obrażeń życia, ciała lub zdrowia, wynikających z umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez pracowników lub agentów.

(2) Fundacja SFPM nie ponosi odpowiedzialności za żadne przedmioty wniesione przez osoby trzecie.

(3) Fundacja SFPM ma prawo uzależnić udostępnienie pomieszczeń lub powierzchni od tego, czy użytkownik posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i majątkowe, czy zostało ono przedłożone Fundacji oraz czy zapewnia ono wymagane zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości.

(4) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikające w korzystania z budynków, inwentarza, urządzeń, a także wyposażenia oraz terenu należącego do Fundacji SFPM.

(5) Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania zmian konstrukcyjnych.

(6) Fundacja SFPM ma prawo do ewentualnego zachowania zabezpieczeń dostarczonych przez użytkownika do czasu naprawienia wyrządzonych przez niego szkód majątkowych lub odzyskania przedmiotów, które zostały całkowicie lub częściowo utracone. Użytkownik ma prawo do rozliczenia.

§11 Zabezpieczenie (kaucja)

(1) Jako zabezpieczenie może zostać pobrana od użytkownika/najemcy kaucja równa podstawowemu czynszowi, wynikająca z wypełnienia zobowiązań zgodnych z umową najmu. W przypadku wydarzeń o charakterze niezarobkowym, stowarzyszeń zgodnych z §52 ordynacji podatkowej oraz takimi, które nie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych zgodnie z §1 (1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można zrezygnować z pobrania zabezpieczenia.

(2) Kaucja może zostać zatrzymana, jeśli szkody powstały podczas użytkowania pomieszczeń, nie zostały naprawione w krótkim czasie przez najemcę lub należności z tytułu najmu nie zostały zapłacone.

(3) Jeśli kaucja przekroczy wysokość szkody, pozostała kwota czynszu zostanie zwrócona. Jeśli szkoda, która ma zostać naprawiona przekracza wysokość kaucji, najemca pozostaje zobowiązany naprawić szkodę. Jeśli nie została stwierdzona żadna szkoda, kaucja zostanie zwrócona po wydarzeniu.

§ 12 Uzyskanie mocy prawnej

(1) Niniejsze rozporządzenie staje się prawomocne z dniem 1. stycznia 2024.

Zwiedzanie z przewodnikiem
Dowiedz się więcej
X