deenpl
deenpl

Partnerzy

Projektowanie we współpracy: Park i Pałac Branitz angażują się w regionalną, transgraniczną, a także międzynarodową współpracę w tematach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego, muzeów, parków oraz zmian klimatycznych. Stowarzyszenie SFPM angażuje się w Europejski Związek Parków Łużyckich i na wiele sposobów włącza się do zmian strukturalnych w Łużycach.

Koło zainteresowań Zarządu Pałaców Niemieckich

W 1990r. Koło zainteresowań Zarządu Pałaców Niemieckich zgromadziło podmioty publiczne – historyczne pałace, zamki oraz zabytki ogrodnicze, między innymi Zarząd Pałaców Bawarskich czy Fundację Pruskich Pałaców i Ogrodów Berlin-Brandenburg. Członkostwo od 2014 r.

Pałace i ogrody Niemiec (Schlösser und Gärten Deutschlands e.V.)

Stowarzyszenie reprezentuje artystyczno- i kulturalno-artystyczne najbardziej znaczące pałace, klasztory, zamki i ogrody Niemiec, do których należy obecnie prawie 100 prywatnych, miejskich i państwowych pomników kultury.  Od 2018 r. w zarządzie stowarzyszenia

www.schloesser-gaerten-deutschland.de

Konferencja Narodowych Instytucji Kultury (KNK)

Konferencja Narodowych Instytucji Kultury (KNK) to stowarzyszenie wspierające interesy 23 równouprawnionych instytucji kulturalnych »o narodowym znaczeniu«, położonych we wschodniej części kraju, do którego należy także fundacja SFPM. Celem jest, aby muzea, kolekcje, archiwa i bogactwo ogrodów na długo zagościły w świadomości polityków oraz opinii publicznej. Członkostwo od 2009 r.

www.konferenz-kultur.de

Europejski związek parków łużyckich (Europäischer Parkverbund Lausitz)

Został założony w 2010roku, żeby wspólnymi siłami utrzymać wysoką jakość regionalnych zabytków architektury i sztuki ogrodniczej oraz ciągle polepszać perspektywy turystyczne. W międzyczasie łączy on dziewięć ogrodów między Szprewą i Nysą, które w imponujący sposób odzwierciedlają kulturowy krajobraz Łużyc. Umowa o współpracy od 2012 r

www.parkverbund.eu

EGHN – EUROPEAN GARDEN HERITAGE NETWORK – Europejska sieć ogrodów

Do EGHN należy około 190 ogrodów z 14 krajów europejskich, które dzięki tej współpracy mogą wzmocnić swój profil oraz podkreślić ich kluczowe znaczenie dla polityki, społeczeństwa, urbanistyki, turystyki oraz regionalnego rozwoju gospodarczego. Celem jest międzynarodowa wymiana doświadczeń oraz autopromocja parków i ogrodów z różnych krajów. Członkostwo od 2019 r.

www.eghn.org

Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“

Założona w 1993roku Fundacja „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ ma za zadanie utrzymanie zespołu Parku Mużakowskiego o narodowym i kulturalno-historycznym znaczeniu, który został zaprojektowany przez księcia Pücklera w latach 1815 – 1845 i który w 2004 roku trafił na Światową Listę Zabytków UNESCO. Międzynarodowa Rada Doradcza (International Conservation Board ICB jest wspólną naukową radą doradczą Muskau i Branitz. Umowa partnerska od 2012 r.

www.muskauer-park.de

Towarzystwo Pückler Gesellschaft e.V.

Towarzystwo angażuje się w badania i konserwację ogrodów historycznych. Jest to grupa lobbystyczna zrzeszająca miłośników ogrodów, historyków sztuki oraz ogrodnictwa i ogrodników, której bliskie sercu jest dziedzictwo Pücklera – wielkiego projektanta krajobrazu w Mużakowie, Babelsbergu i Branitz. równie bliskie sercu jak widok ogrodów Europy Środkowo-Wschodniej. Umowa partnerska od 2017 r.

www.pueckler-gesellschaft.de

Europejskie Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO)

Europejskie Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO) – jest pierwszą w Polsce instytucją poświęconą ogrodom, ich historii kulturowej, znaczeniu i aktualnym wyzwaniom sztuki ogrodowej. Celem ECSO jest zachowanie i upowszechnianie wiedzy o sztuce ogrodowej historycznego Śląska oraz wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz ogrodów zabytkowych. Umowa partnerska od 2023 r.

www.ecso.pl

Brandenburska Fundacja Kultury Cottbus-Frankfurt nad Odrą – Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder)

Fundacja ma na celu wspieranie sztuki i kultury poprzez prowadzenie Teatru Państwowego w Cottbus (Staatstheater Cottbus) jako teatru wielofunkcyjnego oraz Brandenburskich Zbiorów Sztuki Cottbus (Brandenburgischen Kunstsammlungen Cottbus od 2008r. pod nazwą Kunstmuseum Dieselkraftwerk). Od 2003 r. w Parku Branitzer odbywa się coroczny koncert otwierający sezon w udanej współpracy z Teatrem Państwowym w Cottbus. Umowa partnerska od 2017 r.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus (BTU) – Brandenburgische Technische-Universität Cottbus-Senftenberg (B-TU)

Największy Uniwersytet i najważniejsza instytucja edukacyjna na Łużycach, z 6.800 studentami ze 125 krajów i 180 profesorami, wykorzystuje wiedzę naukową do opracowania praktycznych rozwiązań dla kształtowania głównych problemów przyszłości i procesów transformacji na całym świecie. Na BTU spoczywa szczególna odpowiedzialność za postępowy i zrównoważony rozwój regionu Łużyc, krajobrazu przemian. Współpraca od 2023 r.

www.b-tu.de

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Poczdamie – Fachhochschule Potsdam

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Poczdamie został założony w 1991 roku i obecnie ma około 3.600 studentów i około 200 nauczycieli. Od 2019 roku Wydział Nauk o Informacji doradza SFPM w zakresie rozwoju procesów i przepływów pracy na rzecz digitalizacji i zrównoważonego wykorzystania zasobów cyfrowych. Współpraca od 2019 r.

www.fh-potsdam.de

Brandenburskie Główne Archiwum Krajowe w Poczdamie  – Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam

Współpraca dotyczy badań naukowych oraz organizacji wystaw i wydarzeń dotyczących historii, sztuki i kultury Brandenburgii i Prus. Archiwum swoją szczególną uwagę zwraca na historię, sztukę i kulturę Łużyc, majątek Branitz i jego właścicieli, których archiwum majątkowe (należące do spadkobierców po księciu Pücklerze w Branitz) jest przechowywane w BLHA i wspólnie indeksowane. Współpraca od 2016 r.

www.blha.brandenburg.de

Warsztaty pomocy społecznej – Lebenshilfe Werkstätten Hand in Hand GmbH

Fundacja ściśle współpracuje z pomocą społeczną Lebenshilfe Hand in Hand GmbH od ponad 20 lat, przede wszystkim w zakresie utrzymania Parku, a także w opracowywaniu ofert dla sklepu muzealnego i cateringu podczas uroczystości. W warsztatach pomocy społecznej Lebenshilfe Hand in Hand GmbH w Cottbus, Kolkwitz, Peitz, Burg i Guben pracuje około 1000 ludzi pełno- i niepełnosprawnych.

www.lebenshilfe-handinhand.de

 

FRÖBEL Kompetencje dla dzieci – FRÖBEL Kompetenz für Kinder

Zatrudniając ponad 5.000 pracowników, Fröbel jest największym w Niemczech oferentem edukacji przedszkolnej w 210 żłobkach, ośrodkach opieki pozaszkolnej i „przedszkolach”. Termin ten wywodzi się od Friedricha Fröbla, który intensywnie zaznajomiony był z księciem Pücklerem i prawdopodobnie zainspirował go do stworzenia przyjaznych dzieciom miejsc zabaw w Parku Branitz. We współpracy między „Fröbel” i Fundacją od 2021 r. szczególną uwagę zwraca się na integrację i doświadczenia edukacyjne dzieci w parku. Współpraca od 2023 r.

www.froebel-gruppe.de

Stowarzyszenie marketingu i turystyki miasta Cottbus – Stadtmarketing- und Tourismusverband Cottbus

Stowarzyszenie zostało założone w 2009r. i za swoje główne zadanie powzięło sobie uczynienie miasta Cottbus (Chociebuż) miejscem miłym i odpowiednim do godnego życia. Reprezentuje ono kompleksowe podejście do marketingu miasta i angażuje się we wszystkie obszary – od ofert rekreacyjnych i kulturalnych przez rozwój gospodarczy po wspieranie działalności turystycznej. Przede wszystkim, ma wpływ na rozwój miasta.

www.stadtmarketing-cottbus.de

X