deenpl
deenpl

O nas

Fundacja Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park i Pałac Branitz z siedzibą w mieście Cottbus (Chociebuż) posiada zdolność prawną zgodnie z prawem publicznym, finansowana przez pełnomocnika rządu federalnego (Bundesregierung) do spraw kultury i mediów, land Brandenburgii oraz miasto Cottbus.

Statut Fundacji Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz z dnia 5 marca 2018 r., ostatnio zmieniony uchwałą Rady Fundacji z dnia 6 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza Fundacji „Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“ (zwanej dalej Fundacją), zgodnie z § 8 ust. 1 ustawy o utworzeniu Fundacji „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“ (SFPMG) z dnia 17 grudnia 2017 r. oraz ustawy o zmianie przepisów fundacji prawa publicznego w zakresie kompetencji Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury kraju związkowego Brandenburgia w sprawie przyjmowania uchwał w drodze wideokonferencji i dostosowania do przepisów prawa podatkowego (StiftungsgesetzAendG) z dnia 24 marca 2023 r., wydaje następujący statut

§ 1 Nazwa, forma prawna, siedziba

Fundacja nosi nazwę „Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“. Jest to fundacja prawa publicznego, posiadająca zdolność prawną i mająca swoją siedzibę w Cottbus/Chociebuż.

§ 2 Cel i zadania Fundacji

(1) Celem Fundacji jest konserwacja, pielęgnacja, badania naukowe, rozwój i prezentacja całości dzieł sztuki z zakresu projektowania ogrodów i krajobrazu, architektury, architektury wnętrz oraz zbiorów muzealnych księcia Hermanna von Pückler-Muskau w Branitz. Park i Pałac Branitz mają być wykorzystywane i rozwijane jako ośrodki życia kulturalnego i sztuki w tradycji księcia Hermanna von Pückler-Muskau, sztuki w XIX wieku i jej odbioru.

(2) Fundacja ma za zadanie zachowanie i uzupełnianie przekazanych jej dóbr kultury z uwzględnieniem zagadnień historycznych, artystyczno- i ogrodowo-historycznych oraz ochronę zabytków, udostępnianie ich społeczeństwu, a także umożliwienie analizy tego dziedzictwa kulturowego dla dobra ogółu społeczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie nauki i edukacji. W szczególności obejmuje to:

 1. konstrukcyjną i ogrodniczą konserwację i restaurację nieruchomości oraz zabytków kultury, z uwzględnieniem wymogów ochrony zabytków, konserwacji zabytków i ogrodów,
 2. zapewnienie, że zabytki kultury będą wykorzystywane przez ogół społeczeństwa w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i ogrodów, w szczególności jako muzea, a także utrzymywanie obiektów służących opiece nad zwiedzającymi,
 3. opieka i rozbudowa zbiorów muzealnych, jak również cyfrowe indeksowanie i udostępnianie obiektów kolekcji,
 4. naukowe i publicystyczne przetwarzanie i dokumentowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, a także praca w zakresie public relations oraz edukacji kulturalnej,
 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi obiektami i instytucjami, które chronią i badają dziedzictwo księcia Hermanna von Pückler-Muskau.

(3) Realizując zadania określone w ust. 1 i 2, priorytetem Fundacji jest ochrona i opieka nad dobrami kultury.

(4) Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne w rozumieniu paragrafu „Steuerbegünstigte Zwecke“ („Uprzywilejowane cele podatkowe”) Niemieckiego Kodeksu Podatkowego w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Fundacja jest aktywna bezinteresownie i nie realizuje w pierwszej kolejności własnych celów gospodarczych. Środki finansowe Fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów Fundacji. Żadna osoba nie może czerpać korzyści z wydatków, które są obce celom Fundacji lub z nieproporcjonalnie wysokiego wynagrodzenia.

(5) W przypadku rozwiązania Fundacji lub zaprzestania realizacji celów uprzywilejowanych pod względem podatkowym, majątek wniesiony przez miasto Cottbus/Chociebuż, zostanie przekazany miastu Cottbus/Chociebuż. Majątek wniesiony przez kraj związkowy Brandenburgia, przypada krajowi związkowemu Brandenburgia, po rozwiązaniu Fundacji. W przypadku rozwiązania Fundacji, zostanie zawarta umowa między krajem związkowym Brandenburgia i miastem Cottbus/Chociebuż dotycząca majątku dodanego w okresie istnienia Fundacji, zgodnie z którą majątek Fundacji przypadnie proporcjonalnie krajowi związkowemu Brandenburgia i miastu Cottbus/Chociebuż, przy uwzględnieniu wsparcia finansowego tej Fundacji. Mają one być wykorzystywane bezpośrednio i wyłącznie na cele charytatywne w rozumieniu paragrafu „Steuerbegünstigte Zwecke“ („Uprzywilejowane cele podatkowe”) Niemieckiego Kodeksu Podatkowego oraz w sposób najbardziej zbliżony do celów Fundacji, na rzecz zachowania zabytkowego zespołu Parku i Pałacu Branitz.

§ 3 Zadania rady nadzorczej Fundacji

(1) Zgodnie z § 8 ust. 2 SFPMG Rada Nadzorcza decyduje o zasadniczych sprawach Fundacji oraz określa główne zadania i działania Fundacji. Rada nadzorcza Fundacji decyduje w szczególności o:

 1. ustaleniu budżetu i planu finansowego,
 2. sporządzeniu bilansu otwarcia,
 3. zleceniu firmie audytorskiej przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego,
 4. przyjęciu zbadanego rocznego sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi,
 5. powołaniu i odwołaniu Zarządu,
 6. wszystkich transakcjach, za które Zarząd nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z § 5 ust. 3.
 7. uchwalenia, zmiany lub uchylenia statutu zgodnie z § 2 ust. 4 SFPMG.

(2) Wcześniejsza zgoda rady nadzorczej Fundacji jest wymagana dla:

 1. zatrudnienia wszystkich pracowników z 13. grupy płacowej układu zbiorowego krajów związkowych,
 2. nabywania, sprzedaży i obciążania nieruchomości,
 3. przyjmowania spadków,
 4. sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich; sprzedaż jest dozwolona tylko wtedy, gdy dochody ze sprzedaży zostaną wykorzystane do uzupełnienia zbiorów,
 5. zatwierdzenia przepisów dotyczących Parku oraz opłat.

§ 4 Procedury w radzie nadzorczej Fundacji

(1) Rada nadzorcza Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku na posiedzenie zwyczajne. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków, Rada Nadzorcza Fundacji musi zwołać kolejne posiedzenie. Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje decyzje zwykle w czasie swoich posiedzeń. Posiedzenia mogą odbywać się z udziałem wszystkich lub poszczególnych członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności techniki wideokonferencji. Należy przy tym zapewnić, aby w spotkaniu mogły uczestniczyć tylko upoważnione osoby.  

(2) Rada Nadzorcza jest zdolna do podjęcia uchwały, gdy dwie trzecie jego członków, w tym po jednym przedstawicielu/przedstawicielce kraju związkowego Brandenburgia i miasta Cottbus/Chociebuż, jest obecnych lub upoważnionych. Uchwały są podejmowane większością głosów obecnych. Za obecną lub reprezentowaną uznaje się również każdą osobę, która jest połączona za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie.

(3) W posiedzeniach Rady Nadzorczej Fundacji bierze udział Zarząd. Inne osoby mogą zostać zaproszone na posiedzenie Fundacji w celu konsultacji z Radą Nadzorczą. Członkowie, zgodnie z § 7 ust. 1 nr 1 bis 3 SFPMG lub ich przedstawiciele/przedstawicielki są uprawnieni, aby w porozumieniu z przewodniczącym lub przewodniczącą, ustalić, którzy współpracownicy/współpracownice z ich obszarów działalności, mogą doradczo uczestniczyć w posiedzeniu. Przewodnicząca lub przewodniczący „Rady Naukowej” lub wyznaczony przedstawiciel/przedstawicielka grupy pracowniczej, mogą brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Fundacji tylko na wniosek przewodniczącej/przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji i przy braku sprzeciwu obecnych członków Rady Nadzorczej lub ich przedstawicieli.

(4)Uchwały w sprawie treści statutu, o planie budżetu i jego zmianach, a także postanowienia, mające wpływ na budżet Fundacji, mogą zapaść tylko przy zgodzie dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej Fundacji, przy czym postanowienia wbrew głosom kraju związkowego Brandenburgia lub miasta Cottbus/Chociebuż, nie są możliwe. W przypadku wsparcia finansowego pochodzącego od państwa – Republiki Federalnej Niemiec, postanowienie o planie budżetu Fundacji wymaga akceptacji przedstawicielki lub przedstawiciela państwa – Republiki Federalnej Niemiec.

(5) Uchwały Rady nadzorczej Fundacji mogą być, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, podejmowane w szczególnych przypadkach także bez zwoływania posiedzenia w trybie pisemnego obiegu dokumentów, w drodze wideokonferencji lub z wykorzystaniem innego procesu elektronicznego, umożliwiającego taki sam poziom uwierzytelnienia, o ile żaden z członków Rady nadzorczej Fundacji nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego trybu podejmowania uchwał.

(6) O przebiegu posiedzenia należy sporządzić protokół, który powinien zostać podpisany przez przewodniczącego/przewodniczącą, lub w razie nieobecności przez zastępcę/zastępczynię oraz przez osobę sporządzającą protokół. Postanowienia, które zostały podjęte w formie pisemnej, powinny zostać ujęte w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji. Obecność wszystkich uczestników na posiedzeniach oraz formę uczestnictwa należy udokumentować w protokole

(7) Rada Nadzorcza Fundacji może zlecić samodzielne podjęcie decyzji w poszczególnych dziedzinach, określonych przez Radę Nadzorczą Fundacji, przewodniczącemu lub przewodniczącej. Nie dotyczy to nabywania, sprzedaży i obciążania nieruchomości. Postanowienie Rady Nadzorczej Fundacji na temat powołania przewodniczącego lub przewodniczących, może zostać podjęte tylko za zgodą dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej.

§ 5 Stanowisko, zadania i reprezentowanie Zarządu

(1) Zgodnie z § 10 ust. 1 SFPMG, Zarząd stanowi urzędująca lub urzędujący dyrektor Fundacji. Zarząd zajmuje się prowadzeniem działalności Fundacji. Reprezentuje Fundację w sądzie i poza nim. Wdraża postanowienia Rady Nadzorczej.

(2) Do bieżącej działalności Zarządu należą w szczególności regularnie powtarzające się transakcje związane z administrowaniem Fundacją oraz sprawy prawne związane z realizacją i obsługą kontraktów długoterminowych.

(3) Do bieżącej działalności Zarządu nie należą:

 • przyjmowanie prezentów i darowizn, o ile wynikające z tego koszty, które będzie musiała ponieść Fundacja, nie przekroczą kwoty 20.000 Euro w bieżącym lub przyszłym roku budżetowym,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów najmu i dzierżawy na okres dłuższy niż 10 lat lub najmu lub dzierżawy, jeżeli przekracza on limit 50.000 Euro rocznie lub jeżeli występują odstępstwa od lokalnych warunków najmu lub dzierżawy,
 • prowadzenie sporów sądowych o szczególnym znaczeniu,
 • zawieranie umów o odprawę w wysokości przekraczającej dwumiesięczne wynagrodzenie,
 • zrzekanie się roszczeń lub zawieranie ugody w przypadku przekroczenia kwoty 20.000 Euro,
 • wszystkie pozostałe działalności, w sprawie których Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do podejmowania postanowienia.

(4) Zarząd jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o wszystkich istotnych sprawach oraz do informowania o sprawach dotyczących Fundacji. Uczestniczy, z głosem doradczym, w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w posiedzeniach grup pracowniczych powołanych przez Radę Nadzorczą oraz w posiedzeniach „Rady Naukowej”.

(5) Zarząd Fundacji pracuje na rzecz Fundacji na podstawie umowy o pracę zawartej z przewodniczącym lub przewodniczącą Rady Nadzorczej i otrzymuje stosowny wynagrodzenie. W celu przygotowania postanowień Rady Nadzorczej, realizacji jego zadań, a w szczególności prowadzenia bieżącej działalności, Zarząd może zatrudniać pracowników, zgodnie z § 8 ust. 4 nr 1 SFPMG i zawierać niezbędne umowy.

(6) Dyrektor administracyjny/administracyjna Fundacji jest stałym przedstawicielem/przedstawicielką Zarządu.

§ 6 Plan budżetowy, rok budżetowy i kontrola finansowa (audyt)

(1) Projekt planu budżetowego jest sporządzany przez Zarząd każdego roku z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do roku budżetowego i jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą Fundacji. Wymaga on zatwierdzenia przez najwyższy organ państwowy odpowiedzialny za kulturę.

(2) Rokiem budżetowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

(3) W odniesieniu do budżetu, zarządzania środkami pieniężnymi, rachunkowości, a także kontroli finansowej Fundacji, stosuje się odpowiednie przepisy „Krajowego Regulaminu Budżetowego” (Landeshaushaltsordnung) obowiązujące w administracji kraju związkowego Brandenburgia.

§ 7 Organy doradcze

(1) Rada naukowa Fundacji nosi nazwę „International Conservation Board“ (ICB). ICB wspiera i doradza Radzie Nadzorczej Fundacji. Przysługuje jej kompleksowe prawo do informacji. Decyzje ICB nie są wiążące dla Rady Nadzorczej Fundacji.

(2) ICB jest odpowiedzialna za niemiecką i polską część Parku Mużakowskiego. W jej skład wchodzi: zarząd złożony z trzech lub maksymalnie pięciu członków, wśród których znajdują się międzynarodowi eksperci w dziedzinie konserwacji zabytków budowlanych i ogrodniczych nie pochodzący z Rzeczpospolitej Polskiej ani z Republiki Federalnej Niemiec, jednego członka wspólnoty spadkobierców Teodory hrabiny von Pückler, z domu hrabiny Limburg-Styrum (1867-1953),, oraz z grupy czterech do maksymalnie dziesięciu członków, w równym stopniu niemieckich i polskich ekspertów w dziedzinie konserwacji zabytków budowlanych i ogrodniczych, a także powiązanych z nią lub zbliżonych specjalizacji.

(3) Niemieccy członkowie są oddelegowywani do ICB za wspólnym porozumieniem Fundacji „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ i Fundacji „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“, a polscy członkowie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID). Mianowanie członków zarządu ICB i jego koordynacja jest dokonywana przez administrację trzech Parków. Nominacja niepolskich członków ICB (Zarząd i eksperci) wymaga potwierdzenia zarządów Fundacji „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ oraz Fundacji „Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz“.

(4) Członkowie są mianowani na okres czterech lat, z możliwością ponownej nominacji.

(5) Członkowie ICB wybierają spośród zarządu ICB przewodniczącego lub przewodniczącą (Chairwoman/Chairman), a także przedstawiciela, który reprezentuje ICB na zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom.

(6) W kwestiach związanych z konserwacją zabytków budowlanych i ogrodniczych Rada Nadzorcza Fundacji może uzyskać porady grupy pracowniczej z „Krajobrazu parkowego i kulturowego Branitz” (Branitzer Park- und Kulturlandschaft).

(7) Rada Nadzorcza Fundacji może powoływać inne grupy pracownicze na potrzeby doradztwa i przygotowania decyzji. Grupom pracowniczym przydzielane są zadania z wybranych zakresów działań o podstawowym znaczeniu do bliższej analizy.

§ 8 Postanowienia końcowe, uzyskanie mocy prawnej

Niniejszy Statut Fundacji wchodzi w życie następnego dnia po jego uchwaleniu przez Radę nadzorczą Fundacji.

 

 

Zuwendungsgeber:

X